OFERTA

PROJEKTY

TECHNOLOGICZNE

Wykonujemy projekty technologiczne zakładów mięsnych zgodnie z Przepisami Polskimi i wymaganiami Unii Europejskiej.

Projekt technologiczny obejmuje:
projekt części socjalnej
projekt śluz higieny
projekt części produkcyjnej
projekt części magazynowej i ekspedycyjnej.

W ramach projektu przedstawione schematy komunikacji pracowników do i z części produkcyjnej, schematy przepływu surowców i produktów przez zakład, schematy obiegu opakowań (pojemników i kartonów) wewnętrznych i zewnętrznych (jeżeli takowe występują) oraz schemat zbiorczy obrazujący ruch pracowników i przepływ masy przez zakład.

W trakcie prac nad koncepcją technologiczną współpracujemy ze Służbami Weterynaryjnymi.

Przy współpracy z czołowymi polskimi biurami projektowymi realizujemy cały proces projektowy zakładów przemysłu żywnościowego.

Etapy prac projektowych:
– Projekt technologiczny
– Koncepcja architektoniczna
– Koncepcje branżowe
– Projekt budowlany do zatwierdzeń
– Przygotowanie kosztorysów
– Przygotowanie materiałów do przetargów
– Nadzory autorskie.

KONSULTACJE

PROJEKTÓW

Konsultujemy otrzymane projekty analizy pod względem prawnym jak również poprawności rozwiązań technologicznych.

AKTUALIZACJE

PROJEKTÓW

Aktualizujemy projekty technologiczne zakładów zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2006 r.) z późniejszymi zmianami.

ZARZĄDZANIE

JAKOŚCIĄ

Wdrażanie i konsultacja systemów zarządzania jakością GMP oraz HACCP odbywa się w ścisłej współpracy z kadrą zarządzającą jak również ze służbami weterynaryjnymi na różnych szczeblach oraz krajowymi specjalistami od zagadnień związanych z systemami jakości /PCBC w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

OPTYMALIZACJA

ZATRUDNIENIA

Optymalizujemy zatrudnienie i wydajność dla poszczególnych działów zakładu ze szczególnym uwzględnieniem działu rozbioru.

Działania te obejmują analizę stanu obecnego (zatrudnienie a wydajność), fotografie czasu pracy o różnym stopniu złożoności oraz analizę końcową dotyczącą metod umożliwiających zwiększenie efektywności pracy.

ADRES

Asters Andrzej Trziszka
ul. Łódzka 3
41-218 Sosnowiec

TELEFON